ประวัติพระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต)


พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) นามเดิมว่า วินัย ยาหอม (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ปัญญา ยาหอม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวด ที่แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร.ต.ต.จันทร์ ยาหอม และนางฟู ยาหอม เบื้องต้นได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.ศ. ๓
ในวัยเยาว์ได้เคยเป็นศิษย์วัดใกล้บ้านที่บางนา ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ต่อมาหลังจากเข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อไปรับใช้ชาติแล้ว ก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนฺทโร) หรือหลวงปู่เมตตาหลวง ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่เมตตาหลวงอยู่หลายปี เมื่อหลวงปู่เมตตาหลวงมรณภาพ จึงได้กลับไปอุปสมบทที่วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท


เมื่ออายุ ๓๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธัชมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระธรรมปาโมกข์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวราลังการ เป็นพระกรรมวาจารย์ ได้รับฉายาว่า สทฺธายุตฺโต
พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) เป็นพระสงฆ์ผู้ถือสันโดษ สงบ และสมถะ เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ได้เดินทางมาจำพรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อปฏิบัติธรรมและปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่ง ทำให้วัดมกุฏคีรีวัน ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นพุทธศาสนสถานที่มีความร่มรื่นร่มเย็น อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่มีความเมตตากับทุกคนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ จึงทำให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านเป็นอันมาก

สมณศักดิ์ และตำแหน่งหน้าที่


  • ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูใบฎีกา
  • ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูพุทธพจนประกาศ
  • ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร
  • ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  • ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  • ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
  • ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระญาณดิลก