รางวัลที่ได้รับ


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
โล่รางวัลการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชนสู่ความเขียวขจี ครั้งที่ ๑๗”

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมปลูกป่าแปลง ปี ๒๕๔๒ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๓๙ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕)

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ป่าบก) แปลง ปี ๒๕๔๒ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)

๑๒มิถุนายน ๒๕๔๕
ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ การบำรุงรักอาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๔๒ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ การบำรุงรักอาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๔๒ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐

๑๕ กันยายน ๒๕๔๕
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่า

ภาพโลห์รางวัลที่ได้รับ


 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒

ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมปลูกป่าแปลง ปี ๒๕๔๒

ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)

๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕

ได้รับรางวัลโล่เกียติยศ  รองชนะเลิศ  การบำรุงรักอาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๔๒

 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ป่าบก) แปลง ปี ๒๕๔๒

 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)

วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

โล่รางวัลการสนับสนุนกิจกรรม  

“ค่ายเยาวชนสู่ความเขียวขจี ครั้งที่ ๑๗”

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๓๙

ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์

ปีที่ ๕๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๕)

๑๒มิถุนายน ๒๕๔๕

ได้รับรางวัลโล่เกียติยศ รองชนะเลิศ การบำรุงรักอาต้นไม้ แปลง ปี ๒๕๔๒

 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐