กิจกรรมงานวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

วัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  คณะผู้บริหาร/ครูและนักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชา(เวียนเทียน) เวลา 15.00 น.  จำนวน 100 คน