เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คณะคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เข้าเยี่ยมชมวัดมกุฏคีรีวัน และเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จำนวน ๕๐ คน