เมื่อวันที่ 17 – 18  ตุลาคม 2556  ท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก

เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน จัดงานพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป

ปางรับผลสมอ ประธานประจำกุฏิเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน

โดย มี พระพรหมมุนี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

เป็นประธานเบิกเนตรพระพุทธรูป ปางรับผลสมอ