พระญาณดิลก  เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) ถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระพุทธิสารโสภณ

เจ้าอาวาสวัดวัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2555