ประมวลภาพบรรยากาศพระนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับการอบรมกัมมัฏฐาน

ณ จุัดกลางเต้นลำตะคอง บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2555