นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน

ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสืบสาน ประเพณีที่ดีและร่วมทำนุบำรุง

สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีคณะ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมในพิธี ทั้งนี้บริษัทฯ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ

และบรรษัทภิบาล เพื่อความั่นคง แข็งแกร่ง ณ วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา