ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555