พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ งานสวดมนต์ข้ามปี 2556

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ธัีนวาคม 2555

พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์  อิติปิโส จำนวน 5,000 จบ

จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2556