สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

ณ มณฑลพิธีพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน วัดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.