เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(กศน.ปากช่อง)

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 105 คน

เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม “โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์”

ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา