เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้นำบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม

วัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 20 คน