เมื่อวันที่ 15-16-17 สิงหาคม 2557 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่

ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 50  คน