เมื่อวันที่ 18-19-20 ธันวาคม 2557 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา จำนวน 250 คน