เมื่อวันที่ 18-19 -20 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๑๘๐ คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา