ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี ท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก (พระอาจารย์แดง )
เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธสักราช ๒๕๖๓
กำหนดการ
ในวันพุธที่๒๑ ตุลาคม พุทธสักราช ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายอาหารบิณฑบาต แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา ๐๙.๐๐ น.พระสงฆ์สดับปกรณ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖๑ รูป เจริญพระพุธมนต์ ถวายผ้าป่า ถวายสังฆทาน ถวายไทยธรรม เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล สาธุชนรับประทานอาหาร
ประธานอุปถัมถ์
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
ประธานคณะศิษย์จัดงาน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ