มหาเจดีวัดมกุฏคีรีวัน


พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ ๔๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา เมื่อปี ๒๕๔๖

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(ประจวบ กนฺตจาโร)

ผู้ก่อตั้งวัดมกุฏคีรีวัน

พระญาณดิลก
(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)

เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน


ข่าวกิจกรรม

["error","(#200) Provide valid app ID"]
2 years ago

ธรรมบรรยาย โดย พระญาณดิลก (ปัญญา สัทธายุตโต)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในงาน ... See more

2 years ago
วิสาขบูชา พุทธบารมี ปี ๒๕๕๖

ธรรมบรรยาย โดย พระญาณดิลก (ปัญญา สัทธายุตโต)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในงาน ... See more

2 years ago
วิสาขบูชา พุทธบารมี ปี ๒๕๕๖

ธรรมบรรยาย โดย พระญาณดิลก (ปัญญา สัทธายุตโต)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในงาน ... See more

2 years ago
คณะศิษย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ขอแจ้งข่าวการบําเพ็ญบุญกุศลเพื่อทราบโดยทั่วกัน ... See more

2 years ago

คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า ... See more

2 years ago
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

๏ พระพุทธเทวปฏิมากร (จำลอง) ๏

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ... See more

2 years ago
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

ว ร ร ณ ม ง ค ล "พ ร ะ ก ริ่ ง ป ฐ ม ส ม เ ด็ จ"

ลักษณะมงคลพระกริ่งสมเด็จ ... See more

2 years ago
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง ป ร ะ ท า น พ ร

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ... See more

2 years ago

2 years ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม ... See more

« 2 of 12 »

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม


ภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปปางรับผลสมอ

พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ งานสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมงานวิสาขบูชา ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน